Privacyverklaring

Je privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kun je kennisnemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

Raak Advies verwerkt persoonsgegevens over je omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet stelt Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens
die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam

Raak Advies verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten te leveren
 • Raak Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Raak Advies acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Raak Advies is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juni 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u het formulier invult om contact op te nemen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld verzoek om contact op te nemen).

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Beveiliging
Raak Advies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@raakadvies.nl.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@raakadvies.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Raak Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

We danken je voor je vertrouwen,

Raak Advies
Voor mens en werk